TRANSPARÈNCIA

Al nostre Portal de transparència trobaràs tota la informació sobre la nostra institució, l'economia, els nostres compromisos i polítiques. Com a informació institucional i organitzacional trobaràs la missió i les activitats que es desenvolupen d'acord amb els estatuts. Estem sotmesos a un exericic de transparència i rendició de comptes amb diferents controls i auditories amb la finalitat de: - Promoure des dels valors de l'humanisme cristià l'educació lliure i voluntariat. - Fomentar la participació dels més joves en diverses activitats i accions de la Diocesi. - Estar presents a la societat a través de l'educació al lliure fomentant la participació de l'animació cívica, l'educació ambiental. - Prioritzar latenció de la infància i la joventut. - Donar suport als diferents Centres d’Esplai i moviments de la Diocèsi. - Impulsar la millora de les Cases de Colònies per oferir un servei de qualitat. - Vetllar per la formació deducadors oferint un servei obert a la societat.

OBJECTIU DEL PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

A més amb l'objectiu de millorar contínuament, tenim un sistema de Gestió de Qualitat basat en les normes UNE-EN-ISO 9001:2015, amb el següent abast “Desenvolupament i impartició de les accions formatives del sector del lleure educatiu i sociocultural i formació ocupacional ” per satisfer els compromisos dels alumnes, de les parts interessades i contribuir a la transparència al servei. • Oferir una formació amb el màxim valor afegit als alumnes, contribuint a millorar els seus coneixements. • Fomentar la participació dels alumnes a través d'enquestes de satisfacció, utilitzant la seva opinió per determinar accions de millora, així com la col·laboració de les parts interessades per poder complir les seves necessitats i expectatives. • Fomentar la participació de tot el personal en la implantació i millora continua del Sistema de Gestió de la Qualitat, mitjançant el seu compromís amb el desenvolupament, la implantació i el manteniment d'aquest. • Disposar dels recursos materials i humans necessaris per impartir els cursos al millor entorn de treball. portal de transparència

L’objectiu de l’educació és preparar els joves perquè s’eduquin a si mateixos