Pla anual d’activitats

• Accions de l’entitat 2017
• Pressupost any 2017

Comptes anuals i informe d’auditoria

• Tancament econòmic 2016
• Informe d’auditoria 2016

Inventari patrimonial de l’entitat

• L’entitat no disposa de patrimoni propi