INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

En FUNDACIO SANTA MARIA DE SIURANA li hem sol·licitat que ens comuniqui alguns de les seves
dades personals per poder donar curs a la relació que mantenim les dues parts, i per poder
realitzar altres tasques relacionades. Tal com estableix el Reglament General de Protecció de
Dades, des de la nostra entitat li oferim la següent informació detallada sobre la nostra Política
de Privadesa i Protecció de Dades:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Raó social: FUNDACIO SANTA MARIA DE SIURANA
CIF: G43659481
Direcció: C / DELS COQUES 1C 1r
43003 TARRAGONA
Persona de contacte: ESTRELLA SEGURA LÓPEZ
Telèfon: 977249724
Correu electrònic: fundacio@fundaciosiurana.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En FUNDACIO SANTA MARIA DE SIURANA tractem les seves dades personals amb la finalitat de
gestionar la relació establerta entre vostè i la nostra entitat. Amb la finalitat de millorar i facilitar
aquesta relació i la seva pròpia gestió, hi ha la possibilitat que generem amb les seves dades
algun tipus de perfil que s’estimi convenient per a la finalitat esmentada. En cap cas es prendran
decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Per quant de temps conservarem les seves dades?
FUNDACIO SANTA MARIA DE SIURANA conservarà les seves dades mentre romangui en vigor la
relació establerta entre les dues parts. Un cop aquesta s’extingeixi, la nostra organització
conservarà les seves dades mentre hi hagi obligacions legals que ens obliguin. Un cop prescrits
aquests terminis legals, la seva informació es cancel·larà.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Les bases legals que legitimen el tractament de les seves dades per part de la nostra organització
són:
– El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a
l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.
– El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del
tractament.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?
Únicament cedim les seves dades a entitats i/o professionals que col·laboren amb nosaltres
d’acord amb les bases legals que legitimen el tractament i que hem relacionat en l’anterior
apartat. No hi ha un altre tipus de cessió de dades ni tan sols a efectes de conservació.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Vostè o qualsevol altra persona té dret a obtenir confirmació sobre si en FUNDACIO SANTA
MARIA DE SIURANA estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones
interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació
de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les
dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies,
els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas
únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades
circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran
oposar-se al tractament de les seves dades. FUNDACIO SANTA MARIA DE SIURANA deixarà de
tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles
reclamacions.
La sol·licitud d’exercici de drets s’ha d’acompanyar d’una còpia del DNI o document acreditatiu
equivalent.

Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem en FUNDACIO SANTA MARIA DE SIURANA ens les ha
proporcionat vostè lliurement i procedeixen de diverses fonts totes directament relacionades
amb la prestació dels serveis que ens ha sol·licitat que li prestem i per al normal manteniment
d’una comunicació fluïda entre les dues parts.
Les categories de dades que es tracten són:
Identificatives:
– Nom i cognoms.
– Adreça postal.
– DNI / NIF / CIF
– Telèfons.
– Adreça de correu electrònic.
– Signatura.

Dades bancàries:
Tots els necessaris per a la gestió i/o domiciliació de cobraments i pagaments, com a número de
compte bancari, targetes de crèdit/dèbit, mitjans de pagament electrònics i/o virtuals i altres
mitjans de pagament.

Categories de dades especials:
– No es tracten categories especials.

Altres tipus de dades:
– No es tracten altres tipus de dades.
No es tracten dades especialment protegides.