Full de compromís alummne

 1. És responsabilitat de l’alumne/a presentar la documentació necessària en el període d’inscripció mitjançant la inscripció a la nostra web i havent realitzat el pagament online del curs o cursos desitjats.
 2. En el cas que no s’arribi al mínim d’inscrits, el curs s’anul·larà informant a l’alumne/a inscrit i procedint a la devolució de l’import de pagament corresponent o canvi per un altre curs.
 3. Si l’alumne/a es dóna de baixa del curs durant els 15 dies abans de l’inici significarà la pèrdua del 20% de l’import de la matrícula. Un cop iniciat el curs no hi ha devolucions (quan l’ inscripció sigui a l’EET)
 4. La llengua vehicular del curs serà el català.
 5. L’Escola ofereix un/a tutor/a per la realització del curs i de les pràctiques (si s’escau) , i per l’elaboració i supervisió dels documents que se’n deriven.
 6. En els cursos presencials es recomana que l’alumne/a porti llibreta i bolígraf, i degut a que la formació és participativa i activa roba i calçat còmode.
 7. L’escola facilitarà el material didàctic del curs, les documentacions de les sessions es penjaran al Moodle on estaran fins tres mesos desprès d’acabar el curs teòric. També facilitarem totes les explicacions del mateix el primer dia del curs.
 8. Acceptar l’horari i que hi pot haver canvis en les sessions segons criteri d’Escola.
 9. En els cursos presencials és imprescindible la puntualitat tant a l’inici com en els descansos. Si per qualsevol motiu hi ha un retard el professor/a anotarà la incidència al full d’assistència. L’acumulació dels retards comptabilitzarà com a faltes d’assistència.
 10.  Assistència curs de monitor/director: és obligatòria l’assistència presencial. No es pot superar el curs amb una assistència menor del 85% de les hores lectives de cada mòdul (s’han de cursar les sessions senceres) i 100% de les hores pràctiques o segons marqui l’entitat. La no assistència a alguna sessió ha d’estar justificada amb documentació oficial. Es donarà directament un NO APTE si es supera el 15%  de no assistència (aquest percentatge es comptarà per sessions). Si es dóna aquest cas, s’haurà de tornar a fer tot el mòdul fent el pagament del mateix.
  Assistència resta de cursos presencials: és obligatòria l’assistència al 100%, en el cas d’alguna falta d’assistència és pot recuperar assistint en un altre curs o fent un treball de la sessió previ pagament de 5,00€
  Assistència cursos a distància: per obtenir el certificat és obligatori tenir aprovats tots els treballs de les diferents assignatures.
 11. En els cursos presencials, el desaprofitament de la sessió serà avaluada per l’Equip de Professors/es i seran aquests qui decidiran si l’alumne/a ha de repetir la sessió o fins i tot el curs. Si l’alumnat mostra  símptomes de no estar en bones condicions durant la sessió (estar adormit, haver consumit substàncies estupefaents, …), se li donarà directament un NO APTE de la sessió.
 12. Abans de començar la sessió, cal apagar els mòbils. En cas que el telèfon mòbil soni durant la sessió s’advertirà a l’alumne/a i en una segona vegada l’alumne/a es considerarà NO APTE de la sessió. Per tant, s’haurà de repetir la sessió. En cas d’alguna urgència, podeu comentar-ho amb el docent.
 13. Respectar als companys/es, professors/es, horari, material i instal·lacions. L’aula ha de quedar recollida i preparada per la següent classe. L’ incompliment d’aquest punt pot suposar l’expulsió de l’alumne/a del curs.
 14. Si hi ha estada a una Casa de Colònies, no està permès absentar-se sense causa notificada i valorada per l’equip de professorat i la direcció de l’Escola. L’alumnat tampoc podrà abandonar la zona (casa de colònies i rodalies de la mateixa) a on es faci el curs. L’Escola de l’Esplai no es responsabilitza de la seva absència.
 15. En els cursos presencials és obligació del alumne fer que el professor/a li signi el full d’assistència al acabar la sessió. En cas d’oblit és el propi alumne que ha de posar-se en contacte amb el professor/a de la sessió per tal de que avisi a l’Escola de la seva assistència. Ho ha de comunicar al professor/a el mateix dia de l’incident. En finalitzar el curs, serà necessari entregar el full d’assistència. Sense aquesta documentació no es gestiona la titulació o certificat.
 16. En els cursos de monitors/es i directors/es de lleure és obligatori fer la prova final de cada mòdul, si no s’assisteix a la sessió on es faci, s’ha de demanar a l’Escola quin dia es pot fer la prova.
 17. Els cursos de modalitat semi -presencial, amb formació a distància obligatòria mitjançant el Moodle, aquesta part es podrà realitzar segons el ritme de l’alumne/a, des del primer dia fins a un mes desprès de la  última sessió presencial del curs. Si no es presenten els treballs en el termini fixat, l’alumne haurà de realitzar un treball de penalització (a part de l’obligatori) previ pagament de la correcció del segon treball (5,00€).
 18. L’alumne/a sap que en el cas dels cursos de monitors/es i directors/es ha de realitzar unes pràctiques i fer els treballs corresponents.
 19. S’informarà a l’alumne/a, al mes de finalitzar el curs, si ha de recuperar alguna sessió per algun dels supòsits anteriors, i si és APTE o NO APTE de la part teòrica.
 20. La fitxa de pràctiques s’ha d’entregar abans de realitzar les pràctiques. S’ha d’entregar 10 dies abans de començar, en cas de no fer-ho, l’escola invalidarà les pràctiques fetes fins al moment. La recerca del centre corre a càrrec de l’alumne/a, l’Escola pot informar d’entitats on fer les pràctiques.
 21. L’alumne ha de fer arribar a l’Escola, portar-ho físicament o per correu postal, el Certificat de pràctiques que li han signat al lloc on ha fet aquestes.
 22. Una vegada penjada la memòria de les pràctiques al Moodle, es farà la correcció abans de la convocatòria següent més propera. I la qualificació final de tot el curs estarà a la web els dies 1 de març, 1 de juny o 1 de desembre.
 23. Si un alumne/a obté la qualificació de NO APTE en qualsevol dels mòduls, no es retornarà l’import de la matrícula.
 24. Les taxes per la tramitació del carnet de monitor/a o director/a són 15,00€.
 25. No està permès fumar, independentment de l’espai on es realitzi, durant el desenvolupament de les sessions, de les vetllades i de les excursions. (a excepció dels descansos).
 26. Acceptar la normativa acadèmica del curs al qual s’inscriu, respectar l’ ideari de la Fundació Santa Maria de Siurana. L’ incompliment suposarà la pèrdua de la condició d’alumne/a.

L’Escola de l’Esplai de Tarragona és l’ens que organitza el curs. Davant qualsevol conflicte o desacord amb les normes establertes, us heu de dirigir a l’oficina de l’Escola.

Llista d'espera T'informarem quan si queda alguna plaça disponible. Només deixa la teva adreça d'email a sota.
Email No compartirem la teva adreça amb ningú