Full de compromís alummne SOC

 1. És responsabilitat de l’alumne/a presentar la documentació necessària en el període d’inscripció:
  Document d’inscripció, 2 fotografies, fotocòpia del DNI/NIE, currículum, fotocòpia del full DARDO i
  document compulsat per accedir al certificat de professionalitat al qual vol accedir. En cas de no
  lliurar-les, es procedirà a donar de baixa a l’alumne/a, sense dret a la devolució de la matrícula.
 2. En cas de no tenir el requisit mínim d’accés, l’alumne té dret a fer la prova d’accés al certificat de
  professionalitat al qual vol accedir.
 3. En el cas que no s’arribi al mínim d’inscrits, el curs s’anul·larà informant a l’alumne/a inscrit.
 4. Si l’alumne/a es dóna de baixa del curs ho haurà de comunicar a l’Escola de l’Esplai de Tarragona.
 5. La llengua vehicular del curs serà el català.
 6. L’Escola ofereix un/a tutor/a per la realització del curs i de les pràctiques, i per l’elaboració i supervisió
  dels documents que se’n deriven.
 7. Es recomana que l’alumne/a porti llibreta i bolígraf.
 8. L’escola facilitarà el material didàctic del curs. També facilitarem totes les explicacions del mateix el
  primer dia del curs.
 9. Acceptar l’horari i que hi pot haver canvis en les sessions segons criteri d’Escola.
 10. És imprescindible la puntualitat tant a l’inici com en els descansos. Si per qualsevol motiu hi ha un retard
  el professor/a anotarà la incidència al full d’assistència.
 11. L’assistència en el període de formació és obligatòria. En cap cas es pot superar el curs amb una
  assistència menor del 75% de les hores lectives de cada mòdul (s’han de cursar les sessions senceres) i
  100% de les hores pràctiques o segons marqui l’entitat. La no assistència a alguna sessió ha d’estar
  justificada amb documentació oficial i no es recuperaran sessions. Es donarà directament un NO APTE si
  es supera el 25% de no assistència (aquest percentatge no es contarà per hores, sinó per sessions).
 12. El desaprofitament de la sessió serà avaluada per l’Equip de Professors/es i seran aquests qui decidiran si
  l’alumne/a ha de repetir la sessió o fins i tot el curs.
 13. Si l’alumnat mostra símptomes de no estar en bones condicions durant la sessió (estar adormit, haver
  consumit substàncies estupefaents, …), se li donarà directament un NO APTE de la sessió.
 14. Abans de començar la sessió, cal apagar els mòbils. En cas que el telèfon mòbil soni durant la sessió
  s’advertirà a l’alumne/a i en una segona vegada l’alumne/a es considerarà NO APTE de la sessió. Per
  tant, s’haurà de repetir la sessió. En cas d’alguna urgència, podeu comentar-ho amb el docent.
 15. Respectar als companys/es, professors/es, horari, material i instal·lacions. L’aula ha de quedar recollida i
  preparada per la següent classe. L’ incompliment d’aquest punt pot suposar l’expulsió de l’alumne/a
  del curs.
 16. És obligació del alumne signar el full d’assistència al acabar la sessió que portarà el professor.
 17. És obligatori fer la prova final de cada mòdul, si no s’assisteix a la sessió on es faci, s’ha de demanar a
  l’Escola quin dia es pot fer la prova.
 18. L’alumne/a sap que hi ha un mòdul de formació complementària de FOL i prevenció de 30 hores de
  durada.
 19. L’alumne sap que ha de cursar el mòdul de pràctiques del certificat de professionalitat. L’Escola donarà
  un llistat de possibles centres i l’alumne podrà visitar aquests centres, però serà l’Escola qui acabarà
  donant les places de pràctiques als alumnes.
 20. La fitxa de pràctiques s’ha d’entregar abans de realitzar aquestes. S’ha d’entregar 10 dies abans de
  començar, en cas de no fer-ho, l’escola invalidarà les pràctiques fetes fins al moment.
 21. El tutor/a de l’alumne farà un seguiment de les pràctiques visitant el centre i a l’alumne i fent reunions
  de seguiment i avaluació de les mateixes.
 22. Si un alumne/a obté la qualificació de NO APTE en qualsevol dels mòduls, no podrà obtenir el certificat
  de professionalitat.
 23. No està permès fumar, independentment de l’espai on es realitzi, durant el desenvolupament de les
  sessions. (a excepció dels descansos).
 24. Acceptar la normativa acadèmica (tant de l’Escola com del SOC) del curs al qual s’inscriu, respectar l’
  ideari de la Fundació Santa Maria de Siurana. L’ incompliment suposarà la pèrdua de la condició
  d’alumne/a.

L’Escola de l’Esplai de Tarragona és l’ens que organitza el curs. Davant qualsevol conflicte o desacord amb
les normes establertes, us heu de dirigir a l’oficina de l’Escola.