Atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials en centres educatius

Curs d’Atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials

Atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials en centres educatius

Els cursos de Atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials, consten de 470h teòriques i 80h pràctiques.
La llengua vehicular és el català, els treballs es poden entregar en català o castellà.

Atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials en centres educatius

Codi Curs: SOC-02
Estat del curs: PENDENT DE NOVES DATES
Modalitat: Presencial
Lloc: Escola de l’Esplai. Carrer de les Coques 1C, Tarragona
Data d’inici:
Data fi:
Horari:
Dies:
Preu: Subvencionat

Objectius

 • Acompanyar a l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) en els desplaçaments, en la realització de les activitats relacionades amb els programes d’autonomia personal i higiene i d’ensenyament aprenentatge, durant el període escolar.
 • Utilitzar metodologia, tècniques i recursos, sota la supervisió de l’equip interdisciplinari del centre educatiu, per satisfer les necessitats bàsiques de neteja, alimentació i descans de l’alumnat amb NEE, procurant la seva autonomia i garantint la seguretat del mateix, complint amb la normativa aplicable en els centres educatius.

Requisits

(S’ha de cumplir una de les següents)

 • Estar en possessió del Títol de Batxiller o equivalent a efectes acadèmics.
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul i/o mòduls formatius del certificat de professionalitat al que desitja accedir.
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional.
 • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
 • *Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

*Les persones que accedeixin a la formació mitjançant l’opció cal que realitzin una prova d’accés en el nostre centre.

De què podràs treballar
 • Ajudant tècnic educatiu
 • Auxiliar Tècnic Educatiu
 • Educador d’Educació Especial>
 • Especialista de Suport Educatiu
 • Integrador/a social
 • Tècnic/a d’Educació Especial
Què estudiaràs
 • Aplicació tècnica de mobilitat, orientació i deambulació en els desplaçaments interns pel centre educatiu de l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE).
 • Participació en els programes d’ensenyament-aprenentatge a l’aula de referència de l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE).
 • Autonomia i higiene personal a la neteja de l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE).
 • Atenció i vigilància en l’activitat de l’esbarjo de l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE).
 • Hàbits i autonomia en l’alimentació de l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE), al menjador escolar.
 • Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials en centres educatiu.
Titulació
 • Certificat de Professionalitat

FAQ

Algunes de les preguntes frequents que ens feu tenen una sencilla resposta aquí mateix.

Puc fer el curs encara que treballi?

Sí. Només has de disposar de l’horari per poder assistir a les classes.

Puc faltar algun dia de classe?

És obligatori assistir al 75% de les sessions de cada mòdul.
És recomanable no faltar mai, perque les sessions són úniques i el seu contingut no el tindríeu. No obstant, si es falta s’ha de justificar amb antelació.

Ens facilitaran les pràctiques?

Sí. Las practiques las facilitara l’escola.

Té sortida laboral?

Totes les formacions que us oferim tenen sortides laborals. El que passa és que depenem de la oferta i la demanda que hi hagi en cada moment. El més important és que us formeu molt bé i tingueu bona predisposició laboral.