Cursos de Director/a de lleure educatiu

Curs de Directora i Director de lleure educatiu

Cursos de Director/a de lleure educatiu

Fundació Santa Maria de Siurana ofereix diversos cursos de Director de lleure educatiu al llarg de l’any.
Alguns d’ells són intensius amb estada obligatòria a Casa de Colònies.
Els cursos de direcció d’activitats consten de 136 hores presencials + 64 hores a distància i 120h pràctiques.
La llengua vehicular és el català, els treballs es poden entregar en català o castellà.

Sobre el curs

El curs de Director de Lleure és un programa de formació, adreçat a aquelles persones que estan interessades en formar-se en el camp del lleure.
Un cop superat tot el procés acadèmic s’obté el Diploma i Carnet de Director/a d’Activitats de Lleure Infantil i Juvenil que atorga la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Requisits

 • Tenir, com a mínim, 18 anys fets al inici del curs.
 • Tenir experiència com a monitor de lleure educatiu.
Objectius
 • Reflexionar sobre l’entorn sociocultural i el temps lliure en la nostra societat i les corresponents  implicacions educatives.
 • Oferir elements que ajudin a fonamentar la tasca educativa.
 • Fornir d’estris que facilitin la tasca personal i de l’equip de monitors i monitores en l’elaboració del projecte educatiu i en la planificació i avaluació de les activitats.
 • Aprofundir en tècniques de gestió i organització d’una institució d’educació en el temps lliure.
 • Aprofundir en els dinamismes del funcionament i animació d’un equip de monitors i monitores.
 • Reflexionar sobre les funcions i responsabilitats del director/a.
Què estudiaràs

Mòdul 1 de director/a de lleure (120 hores)

Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius en el temps lliure infantil i juvenil.

 • Unitat formativa 1: Contextualització del temps lliure infantil i juvenil en l’entorn social.
  • Assignatura HISTÒRIA DE L’EDUCACIÓ DEL LLEURE  (4 hores)
  • Assignatura PEDAGOGIA DEL LLEURE  (24 hores)
  • Assignatura SOCIOLOGIA DEL LLEURE  (4 hores)
  • Assignatura EDUCACIÓ EN VALORS (4 hores)
  • Assignatura PSICOLOGIA  (8 hores)
  • Assignatura GESTIÓ EN LES ENTITATS DE LLEURE  (4 hores)
 • Unitat formativa 2: Programació, execució i difusió de projectes educatius en el temps lliure.
  • Assignatura PEDAGOGIA DEL LLEURE  (16 hores)
  • Assignatura GESTIÓ EN LES ENTITATS DE LLEURE  (20 hores)
 • Part no presencial  (25 hores treballs + 15 hores memòria)

Mòdul 2 de director/a de lleure (30 hores)

Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil

 • Assignatura DINÀMICA DE GRUPS  (8 hores)
 • Assignatura CREIXEMENT DELS INFANTS (4 hores)
 • Assignatura ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (8 hores)
 • Part no presencial  (10 hores treballs)

Mòdul 3 de director/a de lleure (60 hores)

Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure

 • Assignatura PREVENCIÓ I PRIMERS AUXILIS  (8 hores)
 • Assignatura JOCS  (4 hores)
 • Assignatura TÈCNIQUES  (20 hores)
 • Assignatura EXCURSIONISME  (8 hores)
 • Part no presencial  (20 hores treballs)

Mòdul 4 de director/a de lleure (80 hores):

Coordinació i dinamització de l’equip de monitors

 • Assignatura TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ  (12 hores)
 • Assignatura L’EQUIP COM A GRUP  (28 hores)
 • Assignatura GESTIÓ EN LES ENTITATS DE LLEURE  (8 hores)
 • Assignatura TÈCNIQUES DE MOTIVACIÓ  (8 hores)
 • Part no presencial  (14 hores treballs + 10 hores memòria)
Convalidacions

El curs de directors permet dues vies de convalidació següents:

 1. Els alumnes que disposin del títol de monitor/a de lleure expedit per DGJ i l’acreditin prèviament a la matriculació del curs, podran convalidar els mòduls MF 1867_2 i MF 1868_2 del curs de directors.
 2. Els alumnes que simultàniament acreditin una titulació i experiència, abans de la matriculació, els següents requisits podran convalidar els mòduls formatius MF 1867_2 i MF 1868_2:
  A. Una titulació de:
 • Grau, Diplomatura o Llicenciatura en Educació Infantil
 • Grau, Diplomatura o Llicenciatura en Educació Primària
 • Grau, Diplomatura o Llicenciatura en Educació Social
 • Grau, Diplomatura o Llicenciatura en Mestre d’Educació Infantil
 • Grau, Diplomatura o Llicenciatura en Mestre d’Educació Primària
 • Grau, Diplomatura o Llicenciatura en Pedagogia
 • Grau, Diplomatura o Llicenciatura en Psicologia
 • Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil
 • Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social
 • Màster de Formació del Professorat
 • Certificat d’Aptitud Pedagògica (antic)
 • Grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
 • Màster en Psicopedagogia
 • Títol de Formació professional II grau de Jardí d’Infància

  B. 2 anys d’experiència continuada i interrompuda en el sector de l’educació en el lleure, s’ha d’acreditar fefaentment un mínim de 700 hores amb un certificat de l’entitat on consti: Nom i CIF de l’entitat Nom, càrrec i NIF de la persona que signa Nom i NIF de la persona de l’alumne Número d’hores realitzades i activitats realitzades.

Etapa de pràctiques

L’alumne pot començar les pràctiques un cop cursats tots els mòduls presencials. Aquesta etapa inclou la realització del mòdul de pràctiques de 160 h i la realització d’una memòria segons guió de l‘Escola de l’Esplai que inclou les diferents fases de l’activitat educativa desenvolupada. És a aquesta etapa on es posaran en pràctica les funcions pròpies d’un director en una activitat de lleure. Les pràctiques del curs s’han de desenvoluparan en un centre, entitat o empresa que compleixi els requisits següents:

 • Tenir un projecte educatiu
 • Tenir un equip de monitors i monitores estable que treballi en equip.
 • Tenir:
  • Un grup d’infants o grup de joves estable, entre 3 i 20 anys, i que la durada de les activitats que s’hi facin compleixi els requisits que marca l’Escola. La diferència mínima d’edat entre el director i el grup d’infants ha de ser de 3 anys.
  • O ser una instal·lació juvenil inscrita en el registre d’instal·lacions juvenils de l’òrgan competent en matèria de Joventut i tenir una activitat anual estable que compleixi els requisits de durada que marca l’Escola. La diferència mínima d’edat entre el director i el grup d’infants ha de ser de 3 anys.

(En cas que les pràctiques es realitzin en grups on, com a mínim, el 90% de les persones tinguin una discapacitat intel·lectual no els hi serà aplicable els barems de franja i de diferència d’edat).

 • Tenir un director de pràctiques que tingui el diploma de director d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
 • S’ha de proporcionar tutorització des del centre de pràctiques per ajudar a créixer humana i tècnicament a l’alumne i pugui exercitant els aprenentatges teòrics rebuts.

Un cop finalitzat el mòdul de pràctiques

 • L’ alumne ha d’elaborar la memòria de pràctiques segons el guió de l’ Escola i presentar-la a l’Escola en el terminis establerts. El tutor dels alumnes també pot fer el seguiment de les memòries si es demana.
 • El tutor de pràctiques de l’entitat on l’alumne ha realitzat les pràctiques ha de fer arribar a l’Escola el Certificat de pràctiques.
Entrega de treballs
 • S’ha d’entregar en PDF
 • S’entrega mitjançant el Moodle
 • Presentacions: 15 d’octubre, 15 de gener o 15 d’abril fins a les 23.55h. Si arriba fóra d’aquest termini passa automàticament a la propera convocatòria.
 • Les qualificacions del treball es podran veure a la web de l’Escola a partir d’un mes i mig de la data de convocatòria.

FAQ

Algunes de les preguntes frequents que ens feu tenen una sencilla resposta aquí mateix.

Puc fer el curs encara que treballi?

Sí. Només has de disposar de l’horari per poder assistir a les classes.

Té sortida laboral?

Totes les formacions que us oferim tenen sortides laborals. Tot depèn de l’oferta i la demanda que hi hagi en cada moment. El més important és que us formeu molt bé i tingueu bona predisposició laboral.

Ens facilitaran les pràctiques?

Cada alumne ha de buscar on i quan volen fer les pràctiques i informar-nos com a mínim 10 dies abans de començar.