Curs de Monitor/a de lleure educatiu

Curs de Monitor de lleure educatiu

Curs de Monitor/a de lleure educatiu

Els cursos de monitor consten de 150h teòriques i 160h pràctiques.
La llengua vehicular és el català, els treballs es poden entregar en català o castellà.

En cas de confinament el curs es farà a distància i en streaming (2h) els dies programats.

 Data inici: 04.07.2022
 Data fi: 16.07.2022
 Modalitat: Presencial
 Horari: 10.00-14.00 i 15.00-19.00h
 Dies: 4,5,6,7,8,9,10*,11,12,13,14,15,16 de juliol de 2022 (*només matí) Primer dia presentació de 9.00-10.00.
 Lloc: Centre Tarraconense “El Seminari”
Data últim dia d’inscripció: 20 de juny de 2022 (sempre que quedin places)
240,00
 Data inici: 18.07.2022
 Data fi: 30.07.2022
 Modalitat: Presencial
 Horari: 10.00-14.00 i 15.00-19.00h
 Dies: 18,19,20,21,22,23,24*,25,26,27,28,29,30 de juliol de 2022 (*només matí) Primer dia presentació de 9.00-10.00.
 Lloc: Centre Tarraconense “El Seminari”
Data últim dia d’inscripció: 10 de juliol de 2022 (sempre que quedin places)
240,00

Sobre el curs

El curs de Monitor i Monitora de lleure educatiu, és un programa de formació, adreçat a aquelles persones que estan interessades en formar-se en el camp del lleure educatiu.
Un cop superat tot el procés acadèmic s’obté el Diploma i Carnet de Monitor d’Activitats de Lleure Infantil i Juvenil que atorga la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Requisits

 • Tenir, com a mínim, 18 anys fets al inici del curs.
 • Tenir interès per adquirir una formació bàsica sobre l’educació en el lleure o que estiguin  treballant o col·laborant en colònies, centres, escoles, institucions o programes educatius juvenils i que vulguin obtenir la titulació corresponent.
Objectius
 • Oferir els coneixements bàsics, recursos i tècniques que s’utilitzen per educar en el lleure per poder organitzar, dinamitzar i avaluar les activitats de lleure.
 • Capacitar per a un millor coneixement dels infants, adolescents i joves; i per a la gestió dels problemes en l’acció educativa.
 • Fer augmentar la consciència de la tasca del/a monitor/a com a educador/a i les implicacions de la seva actuació sobre els infants i joves.
 • Presentar els diferents models institucionals i pedagògics on es desenvolupen aquestes activitats, donant nocions d’organització.
 • Adquirir recursos tècnics i didàctics.
Què estudiaràs

Mòdul 1 de monitor de lleure (60 hores)

Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil:

 • Assignatura NORMATIVA DEL LLEURE  (4 hores)
 • Assignatura ANÀLISI DE L’ENTORN  (4 hores)
 • Assignatura PEDAGOGIA DEL LLEURE  (20 hores)
 • Assignatura EDUCACIÓ PER A LA SALUT i PREVENCIÓ (8 hores)
 • Assignatura EDUCACIÓ EN VALORS (4 hores)
 • Part no presencial  (10 hores treballs + 10 hores memòria)

Mòdul 2 de monitor de lleure (30 hores)

Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil:

 • Assignatura DINÀMICA DE GRUPS  (4 hores)
 • Assignatura EL PAPER DEL MONITOR (4 hores)
 • Assignatura CREIXEMENT DELS INFANTS  (4 hores)
 • Assignatura ATENCIÓ A LA DIVERSITAT  (8 hores)
 • Part no presencial  (5 hores treballs + 5 hores memòria)

Mòdul 3 de monitor de lleure (60 hores)

Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure:

 • Assignatura PRIMERS AUXILIS  (4 hores)
 • Assignatura JOCS  (4 hores)
 • Assignatura TÈCNIQUES  (20 hores)
 • Assignatura EXCURSIONISME  (12 hores)
 • Part no presencial  (10 hores treballs + 10 hores memòria)
Etapa de pràctiques

L’alumne pot començar les pràctiques un cop cursats tots els mòduls presencials. Aquesta etapa inclou la realització del mòdul de pràctiques de 160 h i la realització d’una memòria segons guió de l‘Escola de l’Esplai que inclou les diferents fases de l’activitat educativa desenvolupada. És a aquesta etapa on es posaran en pràctica les funcions pròpies d’un monitor en una activitat de lleure. Les pràctiques del curs s’han de desenvoluparan en un centre, entitat o empresa que compleixi els requisits següents:

 • Tenir un projecte educatiu
 • Tenir un equip de monitors i monitores estable que treballi en equip.
 • Tenir:
  • Un grup d’infants o grup de joves estable, entre 3 i 20 anys, i que la durada de les activitats que s’hi facin compleixi els requisits que marca l’Escola. La diferència mínima d’edat entre el monitor/a i el grup d’infants ha de ser de 3 anys.
  • O ser una instal·lació juvenil inscrita en el registre d’instal·lacions juvenils de l’òrgan competent en matèria de Joventut i tenir una activitat anual estable que compleixi els requisits de durada que marca l’Escola. La diferència mínima d’edat entre el monitor i el grup d’infants ha de ser de 3 anys.

(En cas que les pràctiques es realitzin en grups on, com a mínim, el 90% de les persones tinguin una discapacitat intel·lectual no els hi serà aplicable els barems de franja i de diferència d’edat).

 • Tenir un director de pràctiques que tingui el diploma de director d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
 • S’ha de proporcionar tutorització des del centre de pràctiques per ajudar a créixer humana i tècnicament a l’alumne/a i pugui exercitant els aprenentatges teòrics rebuts.

Un cop finalitzat el mòdul de  pràctiques

 • L’ alumne ha d’elaborar la memòria de pràctiques segons el guió de l’ Escola i presentar-la a l’Escola en el terminis establerts. El tutor/a dels alumnes també pot fer el seguiment de les memòries si es demana.
 • El tutor de pràctiques de l’entitat on l’alumne ha realitzat les pràctiques ha de fer arribar a l’Escola el Certificat de pràctiques.
Entrega de treballs
 • S’ha d’entregar en PDF
 • S’entrega mitjançant el Moodle
 • Presentacions: 15 d’octubre, 15 de gener o 15 d’abril fins a les 23.55h. Si arriba fóra d’aquest termini passa automàticament a la propera convocatòria.
 • Les qualificacions del treball es podran veure a la web de l’Escola a partir d’un mes i mig de la data de convocatòria.

FAQ

Algunes de les preguntes frequents que ens feu tenen una sencilla resposta aquí mateix.

Faig els 18 anys desprès de començar el curs, el puc fer?

No. És requisit indispensable tenir ja fets els 18 anys.

Puc faltar algun dia de classe?

És obligatori assistir al 85% de les sessions de cada mòdul.
És recomanable no faltar mai, perque les sessions són úniques i el seu contingut no el tindríeu. No obstant, si es falta s’ha de justificar amb antelació.

Ens facilitaran les pràctiques?

Cada alumne ha de buscar on i quan volen fer les pràctiques i informar-nos com a mínim 10 dies abans de començar.

Té sortida laboral?

Totes les formacions que us oferim tenen sortides laborals. Tot depèn de l’oferta i la demanda que hi hagi en cada moment. El més important és que us formeu molt bé i tingueu bona predisposició laboral.