Regenerar-nos: La perspectiva de gènere a l’àmbit del voluntariat social

Regenerar-nos: La perspectiva de gènere a l’àmbit del voluntariat social

La formació per Voluntariat de Regenerar-nos: La perspectiva de gènere a l’àmbit del voluntariat social, consta de 6 hores presencials.
La llengua vehicular és el català, els treballs es poden entregar en català o castellà.

1. Perspectiva de gènere: conceptes bàsics i fonaments legals. Aspectes bàsics i generals de la igualtat de gènere per tal que les persones voluntàries puguin tenir una base conceptual solida i coneguin les eines existents en aquesta matèria. El gènere com a construcció social. Binarisme de gènere. Sistema sexe-gènere. Experiments i socialització de gènere. La construcció de la masculinitat i feminitat: estereotips i rols. Societat patriarcal, diversitat sexual de gènere. Diferencies, desigualtats i discriminacions. El gènere com a categoria d’anàlisi en diferents àmbits: treball, educació, salut, públic i privat.

2 : Intervencions del voluntariat amb enfocament de gènere: Coneixements i eines perquè a les persones voluntàries incorporin la perspectiva de gènere ; és a dir que prenguin en consideració les diferencies entre dones i homes a l’hora de dissenyar i desenvolupar les seves activitats. Llenguatge i comunicació inclusiva, sensible i no sexista en les intervencions realitzades pel voluntariat. Anàlisi de situacions pràctiques per identificar i corregir desigualtats de gènere en la pràctica del voluntariat.

A qui va dirigit?

Persones voluntàries interessades en adquirir coneixement i l’aplicació de la perspectiva de gènere en la seva intervenció voluntària en projectes de l’àmbit social.

Titulació

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.

FAQ

Algunes de les preguntes frequents que ens feu tenen una sencilla resposta aquí mateix.

Quí es pot apuntar?

Aquesta formació va dirigida a voluntaris de Cáritas Diocesana de Tarragona.

Puc faltar a alguna classe?

No. La formació és nomès de 6 hores i no es pot faltar.

Ens facilitaran les pràctiques?

Aquesta formació no necessita pràctiques.