Certificat de Qualitat

L’ Escola de l’Esplai de Tarragona de la Fundació Santa Maria de Siurana està certificada per l’empresa TÜV Rheinland amb la norma ISO 9001:2015. Els processos auditats garanteixen la qualitat de la formació feta per l’Escola de l’Esplai.

Política de Qualitat

L’Escola de l’Esplai de Tarragona de la Fundació Santa Maria de Siurana, amb l’objectiu de millorar contínuament la formació que ofereix als seus alumnes, ha implantat i manté un Sistema de Gestió de la Qualitat, basat en la norma internacional UNE-EN-ISO 9001:2015, amb el següent abast “Desenvolupament i impartició de les accions formatives del sector del lleure educatiu i sociocultural i formació ocupacional” per satisfer els compromisos dels alumnes, de les parts interessades i contribuir a la transparència en el servei. Per això ha adoptat les següents directrius:

  • Oferir una formació amb el màxim valor afegit als alumnes, contribuint a la millora dels seus coneixements.
  • Fomentar la participació dels alumnes a través d’enquestes de satisfacció, utilitzant la seva opinió per determinar accions de millora, així com la col·laboració de les parts interessades per poder complir les seves necessitats i expectatives.
  • Fomentar la participació de tot el personal en la implantació i millora contínua del Sistema de Gestió de la Qualitat, mitjançant el seu compromís amb el desenvolupament, implantació i manteniment d’aquest.
  • Disposar dels recursos materials i humans necessaris per a d’impartir els cursos en el millor entorn de treball.
  • Oferir formació al personal intern per tal de millorar la seva qualificació i augmentar la seva experiència, motivació i competència.
  • A l’acompliment dels requisits legals i reglamentaris aplicables a l’activitat formativa realitzada.
  • A establir i revisar uns objectius de la qualitat anuals i difondre’ls dins l’Escola i la Fundació.
  • A difondre aquesta Política per tal que sigui coneguda i entesa i a estar a disposició de tots els alumnes i les parts interessades pertinents.

Aquesta Política serà revisada anualment per tal que s’adeqüi en tot moment a les necessitats de les accions formatives, dels alumnes i del mateix personal de l’Escola.

”Compromís Compromís de qualitat Compromís de qualitat