Requisits Cursos SOC

Tots els certificatS de professionalitat del SOC requereixen el compliment d’ una de les següents vies per poder accedir:

A) Estar en possessió del Títol de Batxiller o equivalent a efectes acadèmics.
B) Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul i/o
mòduls formatius del certificat de professionalitat al que desitja accedir.
C) Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional
D) Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives
E) Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys
F) Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació
Les persones que accedeixin a la formació mitjançant l’ opció “F” cal que realitzin una prova d’ accés en el nostre centre

TITULACIÓ
Un cop realitzat i acabat tot el procés de formació amb èxit, l’alumne rebrà el diplomamcorresponent a la formació rebuda.

Torna cap a dalt