Drets i deures dels federats

Segons els estatuts de la Fundació:

La FCEC exercirà les seves activitats principalment a través de parròquies, moviments i associacions apostòliques, col·legis i altres institucions, procurant que serveixin per a una major integració dels participants en l’associació, moviment o institució a la qual pertanyen.

La FCEC integrarà els Centres que són admesos com a membres, amb el compromís d’actuar d’acord amb els principis educatius de la FCEC, que participin en les seves accions i col·laborin en la consecució dels objectius de la FCEC.

Les peticions d’admissió es cursaran al Patronat a través de les parròquies o institucions a què desitgin pertànyer els qui ho demanin. Per poder estar inscrit a la Secció és necessari acceptar els presents Estatuts i el Reglament de Règim Intern propi de la Federació de Centres d’Esplai Cristians, i ser admès pel Patronat.

El Reglament de la FCEC determinarà les altres condicions que es requereixen per a ser-ne membre i la quota amb la qual han de contribuir per les despeses del seu funcionamen


QUÈ POT OFERIR LA FCEC ALS CENTRES FEDERATS?

Els centres federats a la Federació de Centres d’Esplai Cristians tindran dret a:

 • Ser informats de manera periòdica de les activitats i funcionament de la FCEC.
 • Gaudir de tots els serveis que ofereix la secció FCEC i, en general, qualsevol de les tres seccions de la Fundació Santa Maria de Siurana.
 • Assessoria tècnica, formativa i econòmica als centre.
 • Assistir a les assemblees de centres amb veu i vot.
 • Elegir i ser elegits per a formar part del Consell Permanent dela FCECi altres òrgans de coordinació.

COM HAN DE RESPONDRE ELS CENTRES A LA FCEC?

Els centres federats ala FCEC tindran el deure de:

 • Respectar en totes les seves activitats la naturalesa i finalitats de la FCEC;
 • Garantir la formació cristiana, pedagògica i tècnica dels responsables i monitors del centre;
 • Presentar anualment la memòria de les activitats realitzades durant el curs anterior i tota la documentació requerida per la FCEC dins els terminis establerts;
 • Contribuir econòmicament en les despeses dela FCECen la quantia aprovada en l’Assemblea;
 • Participar en les accions endegades perla FCEC(reunions de centres, trobades, equips de treball, comissions, activitats de formació, …);
 • Participar en els òrgans representatius dela FCEC;
 • Assistir a totes les assemblees i reunions de responsables.

Torna cap a dalt