Qui es pot federar?

Poden ser membres de la Federació de Centres d’Esplai Cristians els centres o associacions jurídiques radicats a l’arxidiòcesi de Tarragona que organitzin activitats d’acord amb les finalitats i naturalesa de la secció.

Per formar part de la Federació de Centres d’Esplai Cristians els centres interessats hauran de seguir un procés d’iniciació d’acord amb les orientacions aprovades en l’Assemblea. A més, hauran de presentar al Consell Permanent els documents d’admissió següents:

  • Sol·licitud d’admissió del centre
  • Autorització de l’entitat a la qual pertany el centre
  • Ideari
  • Estatuts del centre (si en té)
  • Relació de l’equip directiu
  • Projecte educatiu

Si el Consell Permanent accepta la sol·licitud del centre, durant un curs el nou centre podrà participar en totes les activitats, assemblees i reunions que es realitzin, amb veu però sense vot. Aquest període transitori ha de permetre el mutu coneixement centre – FCEC. Si passat un any es valora positivament per ambdues parts l’experiència viscuda, el Patronat de la Fundació Santa Maria de Siurana i l’assemblea general de centres l’admeten, el Consell Permanent ratificarà l’adhesió del nou centre com a membre de ple dret.

En cas que el Consell Permanent o el centre considerin que el resultat del període transitori ha estat negatiu, la sol·licitud es considerarà denegada.

Per poder estar inscrit a la secció és necessari acceptar els Estatuts de la Fundació Santa Maria de Siurana i el present Reglament de Règim Intern, participar en les accions de la FCEC, col.laborar en la consecució dels seus objectius i ser admès pel Patronat de la Fundació Sta. Maria de Siurana.

 

Torna cap a dalt