Etapa de pràctiques

L’alumne pot començar les pràctiques un cop cursats tots els mòduls menys un de l’etapa lectiva.

Aquesta etapa inclou la realització del mòdul de pràctiques (160 h monitors/es, 120 hores directors/es) i la realització d’una memòria segons guió de l‘Escola de l’Esplai que inclou les diferents fases de l’activitat educativa desenvolupada.

És a aquesta etapa on es posaran en pràctica les funcions pròpies d’un monitor/a o director/a en una activitat de lleure.

Les pràctiques del curs s’han de desenvoluparan en un centre, entitat o empresa que compleixi els requisits següents:

 • Tenir un projecte educatiu
 • Tenir un equip de monitors i monitores estable que treballi en equip.
 • Tenir:
  • Un grup d’infants o grup de joves estable, entre 3 i 20 anys, i que la durada de les activitats que s’hi facin compleixi els requisits que marca l’Escola. La diferència mínima d’edat entre el monitor/a i el grup d’infants ha de ser de 3 anys.
  • O ser una instal·lació juvenil inscrita en el registre d’instal·lacions juvenils de l’òrgan competent en matèria de Joventut i tenir una activitat anual estable que compleixi els requisits de durada que marca l’Escola. La diferència mínima d’edat entre el monitor/a i el grup d’infants ha de ser de 3 anys.

(En cas que les pràctiques es realitzin en grups on, com a mínim, el 90% de les persones tinguin una discapacitat intel·lectual no els hi serà aplicable els barems de franja i de diferència d’edat).

 • Tenir un/a director/a de pràctiques que tingui el diploma de director d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
 • S’ha de proporcionar tutorització des del centre de pràctiques per ajudar a créixer humana i tècnicament a l’alumne/a i pugui exercitant els aprenentatges teòrics rebuts.

Un cop finalitzat el mòdul de  pràctiques

 • L’ alumne/a ha d’elaborar la memòria de pràctiques segons el guió de l’ Escola i presentar-la a l’Escola en el terminis establerts. El tutor/a dels alumnes també pot fer el seguiment de les memòries si es demana.
 • El tutor de pràctiques de l’entitat on l’alumne/a ha realitzat les pràctiques ha de fer arribar a l’Escola el Certificat de pràctiques.

Torna cap a dalt