Docència de la Formació Professional per a l’Ocupació


Curs Subvencionat pel SOC amb Certificat de professionalitat

Properes dates pel curs 2018-2019, disponibles al novembre de 2018

Dates:
Horari:
Modalitat: Presencial
Àmbit: Educació i formació
Preu: Sense cost (subvencionat)
Lloc:  Escola de l’Esplai. Carrer de les Coques 1C, Tarragona
Durada: 410 hores (370h teòriques + 40h pràctiques)
Codi: SOC-04
Certificat de professionalitat

                      Pre-inscripció

REQUISITS (s’ha de complir una de les següents vies per poder accedir):
A) Estar en possessió del Títol de Batxiller o equivalent a efectes acadèmics.
B) Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul i/o mòduls formatius del certificat de professionalitat al que desitja accedir.
C) Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional .
D) Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
E) Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
F) Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.
Les persones que accedeixin a la formació mitjançant l’ opció “F” cal que realitzin una prova d’ accés en el nostre centre

OBJECTIUS:
Programar, impartir, tutoritzar i avaluar accions formatives del subsistema de formació professional per a l’ocupació.
Elaborar i utilitzar materials, mitjans i recursos didàctics.
Orientar sobre els itineraris formatius i sortides professionals que ofereix el mercat laboral en cada especialitat.
Promoure permanentment la qualitat de la formació i l’actualització didàctica.

Què estudiaràs:
– Programar accions formatives per a l’ocupació adequant-les a les característiques i condicions de la formació, al perfil dels destinataris i a la realitat laboral
– Programació didàctica d’accions formatives per a l’ocupació
– Seleccionar, elaborar, adaptar i utilitzar materials, mitjans i recursos didàctics per al desenvolupament de continguts formatius
– Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics
– Impartir i tutoritzar accions formatives per a l’ocupació utilitzant tècniques, estratègies i recursos didàctics
– Impartició i tutorizació d’accions formatives per a l’ocupació
– Impartició d’accions formatives per a l’ocupació
– Tutorització d’accions formatives per a l’ocupació
– Avaluar el procés d’ensenyament-aprenentatge en les accions formatives per a l’ocupació
– Avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge en formació professional per a l’ocupació
– Facilitar informació i orientació laboral i promoure la qualitat de la formació professional per a l’ocupació
– Orientació laboral i promoció de la qualitat en la formació professional per a l’ocupació
– Docència de la formació professional per a l’ocupació

Sortides professionals:
 Formador de formació no reglada
 Formador de formació ocupacional no reglada
 Formador ocupacional
 Formador per a l’ocupació
 Formador de formadors

Més informació: 977 249 724 ||  escola@fundaciosiurana.cat

Torna cap a dalt