Criteris d’avaluació curs director/a

Per a superar la formació cal demostrar les competències fixades en les diferents unitats de competència i formatives, així com realitzar satisfactòriament les diferents etapes.

L’alumne disposa d’un màxim de cinc anys per finalitzar la formació, a comptar des del dia que s’inicia el curs.

Per obtenir la titulació caldrà complir els següents requisits:

 • Haver assistit, com a mínim, al 85% de les hores presencials de cada mòdul (sessions completes) i de la totalitat d’hores en la formació virtual
 • Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa lectiva del curs havent superat les proves d’avaluació corresponent, be siguin presencials o d’e-learning.
 • Haver obtingut una qualificació d’apte en el Certificat de pràctiques sobre l’etapa de pràctiques on es valora la idoneïtat de l’alumne/a en funció de l’actitud i les capacitats demostrades.
 • Reunir les actituds i aptituds personals que comporten la seva idoneïtat per complir la tasca d’educador com a monitor/a de lleure.
 • Haver obtingut apte de la memòria sobre les pràctiques fetes on es valorarà:
  • La claredat del plantejament de fons
  • La sistematització de l’exposició
  • La presència de tots els contingut importants en una memòria
  • El grau d’aprofundiment en l’avaluació.
  • La descripció i valoració de les tasques realitzades com a monitor/a
  • La capacitat d’autoavaluació
  • La capacitat d’utilitzar els recursos i coneixements de la formació rebuda

Una vegada es notifiqui al alumne/a la seva qualificació d’APTE de tota la formació es demanarà la titulació a la Direcció General de Joventut.

Torna cap a dalt