Convalidacions curs directors/a

El curs de directors permet dues vies de convalidació següents:

1- Els alumnes que disposin del títol de monitor/a de lleure expedit per DGJ i l’acreditin prèviament a la matriculació del curs, podran convalidar els mòduls MF 1867_2 i MF 1868_2 del curs de directors.

2- Els alumnes que simultàniament acreditin una titulació i experiència, abans de la matriculació, els següents requisits podran convalidar els mòduls formatius MF 1867_2 i MF 1868_2:

a. Una titulació de:

 • Grau, Diplomatura o llicenciatura en educació infantil
 • Grau, Diplomatura o llicenciatura en educació primària
 • Grau, Diplomatura o llicenciatura en educació social
 • Grau, Diplomatura o llicenciatura en mestre d’educació infantil
 • Grau, Diplomatura o llicenciatura en mestre d’educació primària
 • Grau, Diplomatura o llicenciatura en pedagogia
 • Grau, Diplomatura o llicenciatura en psicologia
 • Cicle formatiu de grau superior d’educació infantil
 • Cicle formatiu de grau superior d’integració social
 • Màster de Formació del Professorat
 • Certificat d’Aptitud Pedagògica (antic)
 • Grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
 • Màster en psicopedagogia
 • Títol de Formació professional II grau de Jardí d’Infància

b. 2 anys d’experiència continuada i interrompuda en el sector de l’educació en el lleure, s’ha d’acreditar fefaentment un mínim de 700 hores amb un certificat de l’entitat on consti:

 • nom i CIF de l’entitat
 • nom, càrrec i NIF de la persona que signa
 • nom i NIF de la persona de l’alumne
 • número d’hores realitzades i activitats realitzades.

Torna cap a dalt